Zmeny v živnostenskom podnikaní

Home/Obchodné právo/Zmeny v živnostenskom podnikaní

Zmeny v živnostenskom podnikaní od 01. júna 2010

zmeny-v-zivnostenskom-podnikani_3Nepriamou novelizáciou zákona o živnostenskom podnikaní zákonom č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu, ktorej cieľom bolo zabezpečiť súlad nášho právneho poriadku s právom ES/EÚ.
Publikované v: Zisk, 5-6/2010

Podľa dôvodovej správy k zákonu je zámerom smernice liberalizovať služby, odstraňovať neprimerané, neopodstatnené a diskriminačné prekážky pri poskytovaní služieb a zjednocovať podmienky v oblasti poskytovania služieb v jednotlivých členských štátoch.

Nová právna úprava živnostenského podnikania zjednodušuje postup pri začatí podnikania, pretože ruší inštitút koncesie a povoľovací systém živnostenských úradov. Živnosti sa už nedelia na ohlasovacie a koncesované. Všetky živnosti sa budú môcť prevádzkovať na základe ohlásenia, a takto bezprostredne vzniknuté právo bude možné zrušiť len právnym úkonom rovnakej právnej sily, a to oznámením o ukončení podnikania. Navrhovaná právna úprava tým výrazne zjednodušuje postupy súvisiace so začatím aj ukončením podnikania. Preukazom živnostenského oprávnenia už nebude živnostenský list ani koncesná listina, ale zjednodušené a formalizované osvedčenie o splnení podmienok živnostenského zákona, na ktorom budú vypísané všetky predmety podnikania.

Novela zákona explicitne upravuje možnosť pozastavenia prevádzkovania živnosti, a to iba na základe oznámenia miestne príslušnému živnostenskému úradu. Pozastavenie prevádzkovania živnosti je časovo obmedzené na minimálne 6 mesiacov a maximálne 3 roky. Po uplynutí doby pozastavenia sa živnostenské oprávnenie automaticky obnovuje. V záujme podnikateľa je, aby si to sám odsledoval, pretože živnostenský úrad nevydáva a nedoručuje podnikateľovi žiadne rozhodnutie ani oznámenie.

Odstránením diskriminácie v prístupe k službám je aj ustanovenie, podľa ktorého si budú živnostenské úrady zabezpečovať sami výpisy z registra trestov, a to nielen za osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky, ale aj za osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi ostatných členských štátov Európskej únie. Generálna prokuratúra je oprávnená vyžiadať od ústredného orgánu iného členského štátu Európskej únie informáciu o odsúdení, ak o to požiada orgán verejnej správy na účely správneho konania.

Keďže sa osvedčila fakultatívna registrácia podnikateľov k dani z príjmov prostredníctvom živnostenských úradov, tieto budú od 01. júna 2010 obligatórne zabezpečovať daňovú registráciu k dani z príjmov pre všetky fyzické osoby, ktoré ešte neboli na účely tohto druhu dane registrované, a tiež pre právnické osoby, ak o to požiadajú. U fyzických osôb budú živnostenské úrady zabezpečovať aj ich prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia. Na ten účel sú povinné v ohlásení živnosti uviesť obchodné meno poisťovne, v ktorej sú prihlásené a oznámiť zmenu platiteľ poistného.

Jednou z najvýznamnejších navrhovaných zmien je umožnenie podávania návrhov na zápis do obchodného registra prostredníctvom živnostenských úradov. To predpokladá, aby živnostenské úrady boli oprávnené prijímať údaje a dokumenty vyžadované registrovými súdmi a to v podobe, ktorá im umožní ich odoslanie v elektronickej podobe. Pokiaľ podnikateľ predloží návrh na zápis alebo jeho prílohy v listinnej podobe, prevod do elektronickej podoby vykoná živnostenský úrad za úhradu.

Vzhľadom k tomu, že databáza živnostenského registra je centralizovaná, zrušila sa povinná miestna príslušnosť živnostenského úradu pri vydávaní výpisov zo živnostenského registra, pričom podnikateľ má možnosť vyžiadať si výpis na ktoromkoľvek živnostenskom úrade.

Zákon zmenil aj správne poplatky za ohlásenie živností. Pri remeselných a viazaných živnostiach sa poplatok znižuje zo 16,50 eura na 15 eur a pri voľných živnostiach sa zvýši z troch na päť eur.

Stiahnite si PDF:

zmeny_zivnost

Právne centrum s.r.o.
JUDr. Katarína Bystrická Kubovčáková

Viac informácií:
Určenie daňového domicilu

Nové pravidlá v registracii DPH
Prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní
Opýtajte sa nás