Určenie daňového domicilu podľa medzinárodných zmlúv

Home/Advokátska kancelária/Určenie daňového domicilu podľa medzinárodných zmlúv

Určenie daňového domicilu podľa medzinárodných zmlúv na zamedzenie dvojitého zdanenia príjmov

ého zdanenia príjmov

danovy-domicil

Určenie daňovej rezidencie, resp. daňového domicilu daňovníka, znamená určenie štátu, v ktorom bude daňovník zdaňovať svoje tzv. celosvetové príjmy. Postup určenia daňovej rezidencie vychádza zo samotného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a tiež z medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Výlučne podľa zákona o dani z príjmov sa postupuje v prípadoch, ak sa posudzuje fyzická osoba, ktorá je občanom štátu, s ktorým Slovenská republika nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia.

 

Podľa medzinárodných zmlúv, ktoré majú prednosť pred vnútroštátnymi zákonmi, sa postupuje v prípadoch, ak posudzovaná fyzická osoba je občanom štátu, s ktorým SR má uzatvorenú platnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (napr. Česká republika, USA, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Fínsko atď).

Ak sa daňovník považuje podľa vnútroštátnych predpisov za rezidenta v oboch zmluvných štátoch, na určenie daňovej rezidencie sa použijú kritéria uvedené v príslušnej medzinárodnej zmluve. Tieto kritéria sa aplikujú v poradí za sebou. Ak nemožno použiť prvé, do úvahy prichádza druhé atď.

1. kritérium – Stály byt a stredisko životných záujmov
Fyzická osoba je rezidentom v tom zmluvnom štáte, v ktorom má stály byt. Pojem „stály byt“ netreba brať doslovne, a súčasne to neznamená, že fyzická osoba musí vlastniť v danom štáte nehnuteľnosť. Mať stály byt znamená, že fyzická osoba má „domov“, ktorý je pre ňu permanentne udržiavaný a môže ho používať kedykoľvek. Teda stačí, ak má prenajatú čo i len izbu alebo apartmán, avšak nie príležitostne, ale dlhodobo.

Ak má osoba byt v oboch zmluvných štátoch, je rezidentom v tom zmluvnom štáte, ku ktorému má užšie osobné a hospodárske vzťahy (stredisko životných záujmov).
Pri posudzovaní tohto kritéria sa berú do úvahy rodinné a sociálne vzťahy, zamestnanie, politické, kultúrne alebo iné aktivity, miesto alebo zariadenie na výkon činnosti, miesto, z ktorého spravuje svoj majetok a pod, pričom prioritné sú osobné vzťahy. To znamená, že daňový domicil bude mať v štáte, v ktorom má osoba svoju rodinu, priateľov, majetok, ktorý si udržiava, vykonáva tu spoločenské a kultúrne aktivity atď.

2. kritérium – Obvyklé zdržiavanie sa
Ak nie je možné určiť stredisko životných záujmov ani v jednom zo zmluvných štátov, alebo ak osoba nemá stály byt v žiadnom zmluvnom štáte, na rad prichádza druhé kritérium, podľa ktorého bude daňový domicil svedčiť tomu štátu, v ktorom sa fyzická osoba obvykle zdržiava.

Zákon o dani z príjmov špecifikuje obvyklé zdržiavanie sa pobytom aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to aj v niekoľkých obdobiach, pričom zarátava sa každý začatý deň pobytu na území SR. Avšak napr. zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR dĺžku časového obdobia, ktoré sa považuje za obvyklé zdržiavanie sa, nešpecifikuje. Na uplatnenie tohto kritéria je teda rozhodujúce, v ktorom štáte osoba strávi prevažnú časť roka.

3. kritérium – Štátne občianstvo
Ak sa fyzická osoba obvykle zdržiava v oboch zmluvných štátoch alebo v žiadnom z nich, je rezidentom v tom zmluvnom štáte, ktorého je štátnym príslušníkom.

Napríklad, ak slovenská fyzická osoba podniká v Českej republike, je slobodná a bezdetná, nie je možné určiť ani stredisko životných záujmov a v oboch štátoch sa zdržiava „narovnako“, daňový domicil bude mať na Slovensku.

4. kritérium – Dohoda zmluvných štátov
Ak je fyzická osoba štátnym občanom oboch zmluvných štátov alebo žiadneho z nich, upravia príslušné úrady zmluvných štátov túto otázku vzájomnou dohodou. Príslušným úradom v Slovenskej republike je Ministerstvo financií SR.

Ak chce daňovník v niektorom zo zmluvných štátov preukázať svoju daňovú rezidenciu na Slovensku, vyžiada si potvrdene o daňovej rezidencii miestne príslušný daňový úrad. Predloženie tohto potvrdenia je podmienkou uplatnenia príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a predídenia nesprávnemu spôsobu zdanenia jeho príjmov.

Stiahnite si PDF:

danov_domicil01

Právne centrum s.r.o.
JUDr. Katarína Bystrická – konateľ

Viac informácií:
Daňové právo
Opýtajte sa >>