Rodinné právo

Home/Rodinné právo

Poskytujeme kvalifikované právne služby a komplexné právne poradenstvo v oblasti rodinného práva. Naša advokátska kancelária má v tejto oblasti množstvo praktických skúsenosti. Zameriavame sa na dôsledné uplatňovanie všetkých legitímnych požiadaviek našich klientov. Spokojnosť klientov s našimi službami, náš značný prínos k ľahšiemu prekonaniu emotívne vypätých situácií a náročných životných období našich klientov nás ženie vpred. V prípade zastupovania klientov v rozvodovom konaní môže naša spolupráca pokračovať i pri riešení zvyčajne na to nadväzujúceho vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Našim klientom poskytujeme v oblasti rodinného práva potrebné právne rady, vypracúvame písomné podania, listiny o právnych úkonoch, zastupujeme ich v rôznorodých súdnych konaniach, ako napr.:
• rozvod manželstva
• úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom
• úprava vyživovacích povinností (rodičov k deťom, detí k rodičom, medzi manželmi, medzi ostatnými príbuznými)
• príspevok na výživu rozvedeného manžela
• príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke
• vymáhanie neuhradeného výživného
• určenie rodičovstva
• osvojenie
• príprava rodičovskej dohody
• príprava dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
• zastupovanie v súdnom konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Tel.: 02/5262 5177, Mýtna 42, 811 05 Bratislava

info@pravnecentrum.sk