Premena vkladu na euro

Home/Obchodné právo/Premena vkladu na euro

Premena vkladu spoločníkov do základného imania spoločnosti na menu euro

premena_vkladuvOtázka čitateľa: Som spoločníkom a konateľom v s.r.o.. Základné imanie a výška môjho vkladu je stále vedená v slovenských korunách. Dokedy mám čas spraviť premenu na eura a ako je spoplatnená?Prechod slovenskej meny na menu euro so sebou priniesol aj povinnosť uskutočnenia premeny vkladu spoločníkov do základného imania spoločnosti a premenu menovitej hodnoty základného imania na euro.

Štatutárny orgán spoločnosti je povinný tieto premeny vykonať najneskôr 31. decembra 2009 a podať návrh na zápis do obchodného registra. Návrh na zápis premeny je potrebné podať do 30 dní od prijatia rozhodnutia štatutárneho orgánu. Pri rozhodovaní štatutárneho orgánu o premene nesmie zaokrúhlením hodnoty vkladov po prepočítaní konverzným kurzom (1 € = 30,1260 Sk) prísť k zmene vzájomného pomeru veľkostí jednotlivých podielov spoločníkov. To znamená, že ak pri dvoch spoločníkoch spoločnosti bola výška vkladu každého z nich v pomere k celému základnému imaniu rovnaká, musí taká zostať aj po premene.

Takisto musia byť dodržané podmienky zaokrúhľovania menovitých hodnôt vkladov. Zákon pripúšťa dva spôsoby zaokrúhlenia, a to zaokrúhlenie vkladov smerom nahor – pričom je možné vklad zaokrúhliť smerom nahor až na celé eurá (peňažné prostriedky potrebné na hradenie rozdielu, ktorý takto vznikne, môže podnikateľ použiť z prostriedkov z nerozdeleného zisku predchádzajúcich účtovných období alebo z iných vlastných zdrojov), resp. zaokrúhlenie vkladov smerom nadol – najmenej na dve desatinné miesta, najviac na šesť desatinných miest (peňažné prostriedky, ktoré zvýšia v dôsledku rozdielu zo zaokrúhlenia je podnikateľ povinný odviesť do rezervného fondu alebo nedeliteľného fondu, pričom tento rozdiel nepatrí medzi výnosy ani príjmy dosiahnuté z podnikateľskej činnosti alebo z nakladania s majetkom). Rozhodnutie štatutárneho orgánu musí mať písomnú formu a podpisy na ňom musia byť úradne osvedčené. Štatutárny orgán je taktiež oprávnený rozhodnúť aj o príslušnej zmene stanov, spoločenskej zmluvy, a to v rozsahu potrebnom na premenu menovitých hodnôt na eurá. Spolu s premenou menovitých hodnôt vkladov a základného imania je možné uskutočniť aj iné zmeny v spoločnosti – zmena sídla, stanov a pod.

Ak sa prijímajú aj ďalšie zmeny, musí rozhodovať valné zhromaždenia spoločníkov, resp. akcionárov spoločnosti. Konanie o návrhu na zápis premeny menovitých hodnôt vkladov a základného imania do obchodného registra je počas roku 2009 oslobodené od poplatkovej povinnosti. To však neplatí, ak sa prijímajú aj iné zmeny v spoločnosti (súdny poplatok vo výške 66,- Eur).

Je nevyhnutné upozorniť čitateľa, že pokiaľ premena vkladov a základného imania spoločnosti nie je vykonaná, registrový súd nevykoná zápis inej zmeny spoločnosti. V praxi to znamená, že nie je možné vykonať žiadnu zmenu v spoločnosti (zmena obchodného mena, zmena sídla, zmena v osobe spoločníka, štatutárneho orgánu atď.), pokiaľ nie je vykonaná premena menovitej hodnoty vkladov do základného imania a menovitej hodnoty základného imania spoločnosti na menu EURO, resp. najneskôr pri podaní návrhu na zápis inej zmeny spoločnosti musí podať štatutárny orgán aj návrh na zápis premeny.

V prípade podania len návrhu na zápis premeny menovitých hodnôt vkladov do základného imania a základného imania, nemá registrový súd ustanovenú zákonnú lehotuna vykonanie zápisu. V prípade viacerých zmien v spoločnosti, musí registrový súd vykonať zápis v lehote 5-tich pracovných dní od doručenia návrhu, konanie o takomto návrhu je však spoplatnené súdnym poplatkom vo výške 66,- €.

Je dôležité si odsledovať splnenie tejto povinnosti, pretože po prvom januári 2010 bude možné vykonať premenu už len prostredníctvom zmenového formulára, individuálne určeného pre jednotlivé obchodné spoločnosti. Konanie o tomto návrhu bude spoplatnené.

Ak má podnikateľ vykonať len premenu menovitých hodnôt bez inej zmeny v spoločnosti, je možné ju vykonať cez Formulár č. 30 z webovej stránky Obchodného registra.

Právne centrum s.r.o.
JUDr. Katarína Bystrická