Poradňa

Home/Poradňa

Na tejto stránke vám poskytujeme odpovede na najčastejšie otázky, s ktorými sa v advokátskej praxi stretávame. Ak ste nenašli odpoveď na svoj problém, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom elektronického formulára, prípadne telefonicky.

Tel.: 02/5262 5177, Mýtna 42, 811 05 Bratislava

info@pravnecentrum.sk

Kedy je vhodné využiť právne služby advokáta?

V princípe je právna pomoc vhodná vždy, keď máte nejaký problém súvisiaci s aplikáciou práva.

Advokát presadzuje právne záujmy svojich klientov zákonom dovolenými prostriedkami. Je lepšie včas sa obrátiť na advokáta, než dávať na dobre myslené rady laikov a následne riešiť problém, ktorý by možno vôbec nebol vznikol. Advokát vám garantuje poskytnutie kvalifikovanej právnej pomoci a vopred vás upozorní na možné riziká.

V prípade, že nevyužijete služby advokáta, môžete sa nevedome vzdať mnohých dostupných práv a možností, ako účinne vyriešiť svoj problém. Vaše oprávnené záujmy môže ľahko poškodiť zvolenie nesprávneho postupu, uvedenie dôkazov vo svoj neprospech alebo jednoducho neuplatnenie práva.

Advokát by mal byť schopný vždy poradiť najvhodnejšie riešenie pre vašu situáciu. Za svoju prácu ručí buď celým svojím majetkom alebo poistkou do určitej výšky. V prípade, že by vám poradil zle alebo konal nezodpovedne, máte právo domáhať sa náhrady škody. Advokáti Právneho centra s.r.o. a to každý jednotlivo, ručia za prípadnú škodu spôsobenú pri výkone povolania do výšky 1,5 milióna EUR.

Ako by si mal človek vybrať najlepšieho advokáta?

Vzhľadom k tomu, že u nás nie je dovolená klasická reklama na právne služby, väčšinou sa klienti dostávajú k advokátom na základe ústnych odporúčaní. Je dobré informovať sa vopred o kvalite poskytovaných právnych služieb, prípadne priamo požiadať zvoleného právnika o konkrétne referencie. Nie vždy sa môžete spoľahnúť, že právnik, ktorý je mediálne známy, je aj tou najlepšou voľbou pre vás. Často sa za známym menom skrýva veľká advokátska kancelária a skúsený advokát sa už venuje manažérskej práci.

Dobrý advokát vám pomôže nájsť najvhodnejšie riešenie a neodporučí vám podstúpiť dopredu prehratý spor len kvôli vlastnej provízii. Mal by vás presvedčiť, aby ste rešpektovali poskytnuté rady a odporúčania. Všímajte si, ako s vami advokát hovorí a jedná, či vám otvorene vysvetlí aj pre vás negatívne správy. Dĺžka praxe nemusí byť rozhodujúca, pretože mnohí mladí právnici robia svoju prácu s radosťou, elánom a veľkým zaujatím. Zárobok nie je pre nich jedinou motiváciou, chcú poskytovať tie najlepšie služby v záujme klienta.

V čom sa môžu líšiť služby jednotlivých advokátov a ako sa dá posúdiť odbornosť a úroveň právnych

Na odlíšenie jednotlivých advokátov a posúdenie kvality ich služieb nie je možné požiť jednoduché hľadiská, ako je vek, počet rokov praxe, miesto kancelárie či dokonca výška honoráru.

Úroveň advokátskych služieb sa líši predovšetkým osobným prístupom, otvorenosťou vo vzájomnej komunikácii, dostupnosťou v prípade otázok a schopnosťou účinne a profesionálne hájiť vaše záujmy. Ak právnik pripravuje veci na mieru, venuje vášmu konkrétnemu prípadu dlhší čas a nevyužíva len vopred vypracované vzory z kníh. Podrobnosť riešenia zmlúv by mala vždy obsahovať takú hĺbku, do akej chcete a potrebujete veci riešiť.

Ak vám advokát vysvetlí, čo treba robiť a objasní vám dôvody voľby konkrétneho riešenia, potom je vzájomná spolupráca oveľa hodnotnejšia. Pre dobrý výsledok je podstatné, aby ste pripomienkovali predložené návrhy a spolu s advokátom sa snažili presne postihnúť špecifiká vašej práce, či prípadu, ktoré on nemôže podrobne poznať.

Podľa čoho sa určujú ceny za právne služby?

Odmeny advokátov upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb č. 655/2004 Z. z.

Odmena advokáta sa určuje najčastejšie na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom ako zmluvná odmena. Ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia vyhlášky o tarifnej odmene.

Zmluvná odmena sa môže určiť nasledovne:

a) hodinová odmena – tento druh odmeny sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby,

b) paušálna odmena – môže sa dohodnúť ako odmena za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí, príp. za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,

c) podielová odmena – môže sa dohodnúť vo forme peňažného podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom, alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci,

d) tarifná odmena – dohodnutá inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny. Spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť kombinované.

Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal.

Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Ide najmä o súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy. Rovnako má advokát nárok na náhradu za stratu času, napríklad za čas strávený cestou do miesta úkonu právnej služby a späť.

Ako postupovať, ak som nespokojný s výsledkom poskytnutých právnych služieb?

V prvom rade je dôležité dať advokátovi spätnú väzbu a povedať mu o svojej nespokojnosti. Advokát môže robiť všetko pre vaše dobro, ale nie je všemocný. Môže vybaviť len to, čo je legálne a aj keď urobí všetky dostupné kroky pre pomoc klientovi, môže sa stať, že výklad práva z protistrany je iný. Aj právne rozhodnutia robia ľudia, a to na základe subjektívneho hodnotenia jednotlivých osôb. Dĺžku trvania súdnych sporov nevie advokát ovplyvniť, môže sa len snažiť urýchľovať priebeh urgenciami. Rozhodne by nemal veci zanedbávať a odkladať.

Na druhej strane, treba sa zamyslieť, kým bolo spôsobené, že sa veci preťahujú. Aj klienti by mali poskytovať súčinnosť a spoluprácu, včas reagovať na komunikáciu.

Kópiu každého podania predkladáme klientom skôr ako ho odošleme, máte možnosť ho pripomienkovať, alebo vstúpiť do procesu. Je dôležité, aby ste rešpektovali rady advokáta, je to vo vašom vlastnom záujme.

V prípade odôvodnenej nespokojnosti môže klient odvolať plnomocenstvo a ukončiť styky s advokátom. V krajnom prípade má možnosť sťažovať sa na advokátskej komore. Aj advokát môže ukončiť spoluprácu, najmä ak klient nerešpektuje pokyny, alebo napriek poučeniu zamlčí podstatné skutočnosti.

Existuje všeobecný formulár návrhu na rozvod manželstva?

Nie, každé manželstvo je samostatný vzťah dvoch ľudí. Preto návrh na rozvod manželstva je individuálny, vychádza z jedinečnej situácie a vypracúva sa pre každý prípad zvlášť

Je možné riešiť vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov zároveň s rozvodovým konaním?

Nie, ide o dva samostatné úkony. Najprv je potrebné mať právoplatný rozsudok o rozvode manželstva a následne sa vyporiadava bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Platí zákonná domnienka, že pokiaľ nebolo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vyporiadané do troch rokov od zániku manželstva, má sa za to, že nehnuteľné veci sú v podielovom spoluvlastníctve oboch manželov (to znamená každý rovným dielom) a hnuteľné vo vlastníctve toho, kto ich užíva.

Ako zistím, či som zákonným dedičom a aký podiel mi patrí?

Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona. Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu.

Pokiaľ ide o dedenie zo zákona, zákon pozná štyri dedičské skupiny:

1. V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomkovia.

2. Ak nededia poručiteľovi potomkovia, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.

3. Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

4. Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

Aké sú najvhodnejšie formy podnikania pre slovenské a zahraničné osoby?

Viac v sekcii "Obchodné spoločnosti"

Aké mám možnosti, ak sa domnievam, že môj prac. pomer bol neplatne ukonč. zo strany zamestnávateľa?

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával.

Ak zamestnávateľ skončil pracovný pomer neplatne a zamestnanec netrvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával, platí, ak sa so zamestnávateľom nedohodne písomne inak, že sa jeho pracovný pomer skončil dohodou, ak:

a) bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby,
b) bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite alebo v skúšobnej dobe, ňom, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Akou formou môžem ukončiť pracovný pomer?

Pracovný pomer je možné skončiť:

a) dohodou,
b) výpoveďou,
c) okamžitým skončením,
d) skončením v skúšobnej dobe.

Pravne poradenstvo na HNonline