Poistenie zodpovednosti za škodu

Home/Občianske právo/Poistenie zodpovednosti za škodu

povinne_poistenieOtázka čitateľa:

Mám uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na moje osobné motorové vozidlo. Výška poistného sa mi zdá privysoká. Ako mám dosiahnuť jej zníženie? Stačí ak nasledujúce poistné nezaplatím a nájdem si lacnejšiu poisťovňu?

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou  motorového vozidla

alebo skrátene poistenie zodpovednosti je poistenie, ktoré je povinný mať uzatvorené každý, kto podľa zákona o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zodpovedá za škodu spôsobenú jeho prevádzkou.

Zväčša je to vlastník, či užívateľ motorového vozidla. Povinné zmluvné poistenie musí byť uzatvorené na každé motorové vozidlo, ktoré je zaradené do evidencie motorových vozidiel a je súčasťou premávky na pozemných komunikáciách. Účelom poistného z poistenia zodpovednosti, je najmä úhrada preukázaných nárokov poškodeného  na náhradu škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, ušlého zisku a pod.. Z poistného môžu byť dokonca hradené aj náklady na advokáta spojené s uplatnením si práv pri náhrade škody.

Ako sa počíta poistné?

Pri výpočte poistného vychádzajú poisťovne z viacerých kritérií, ako napr. výkon  motorového vozidla, jeho hmotnosť, vek vlastníka (držiteľa) motorového vozidla a pod. Len pre zaujímavosť možno uviesť, že v niektorých štátoch EÚ (Nemecko, Taliansko) sa výška poistného odvíja aj od  farby motorového vozidla.

Výšku poistného možno ovplyvniť najmä výberom vhodnej poisťovne. Každá poisťovňa sa zameriava na určitú skupinu obyvateľstva, pre ktorú vytvára atraktívne podmienky poistenia. V prípade, že sa Vám výška poistného zdá neprimerane vysoká alebo máte možnosť uzavrieť poistnú zmluvu na nižšie poistné, je potrebné pôvodnú zmluvu o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla vypovedať. Výpoveď musí byť podaná najneskôr šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Týmto spôsobom poistné zanikne uplynutím doby poistenia a poistník (ten, kto je poistený) môže uzavrieť novú poistnú zmluvu s inou alebo pôvodnou poisťovňou.

Poistenie zodpovednosti môže zaniknúť aj z dôvodu neplatenia poistného počas poistného obdobia, poistník však v tomto prípade nie je oprávnený uzavrieť poistenie zodpovednosti s iným poisťovateľom. Zákon teda neumožňuje prestať platiť poistné, ak ste sa k jeho úhrade predtým zaviazali.

Poistenie zodpovednosti zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti. To znamená, že ak po doručení poštovej poukážky alebo výzvy na úhradu poistného za ďalšie obdobie k úhrade počas jedného mesiaca po splatnosti nedôjde, práva a povinnosti z pôvodného poistenia zodpovednosti zanikajú. Poistenie zodpovednosti potom možno uzavrieť znovu. Pri poistení zodpovednosti, podobne ako pri iných odvetviach nášho hospodárstva platí trhový princíp ponuky a dopytu. Ak sa Vám teda výška poistného zdá privysoká, vždy je možnosť rokovať s poisťovateľom, či už pôvodným alebo novým o podmienkach pre Vás prijateľnejších.

Právne centrum s.r.o.
JUDr. Katarína BystrickáViac informácií:
Opýtajte sa