Category : Občianske právo

Home/Archive by Category "Občianske právo"

Exekúcia prikázaním inej peňažnej pohľadávky a daňový preplatok

Účinnosť: 01.01.2015

Meritórny link:
§ 93 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v platnom znení
§ 105 a nasl. zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v platnom znení

Otázka:
Dňa 24.4.2015 o 8:48, Melišová Jaroslava <melisova@pp.sk> napísal:
Dobrý deň, Katka,
Mám tu otázku č. 20150423-01-N303242 – poprosím súrne – ako sa Vám dá.
Ďakujem
Jarka
………………..
Poradie zrážok v zápočtovom liste:
1. EX 34/2009 – aktuálne zrážam
2. EX 337/2007 – nezrážam
3. EX 846/10 – nezrážam
4. MCGA legal – neprišla ešte
5. EX 88/2011 – nezrážam
6. EX 17265/12 – nezrážam
Toto bolo poradie v zap.liste
Ešte okrem tohto prišli
7. EX 952/2014
8. EX 953/2014

Aktuálne uspokojujem EX 34/2009. V marci bolo pracovníkovi vykonané ročné zúčtovanie dane, kde mu vyšiel na manželku preplatok 439€. Spravila som to že som posúdila celú výšku čistej mzdy (vrátane daň. preplatku) a zaslala som zrazenú sumu EX 34/2009. Prišiel mi však EX 88/2011 – Príkaz na začatie exekúcie prikázaním inej pohľadávky. Brala som túto EX ako piatu v poradí preto som ju neuspokojovala.

Prosím o radu ako mam postupovať pri odpovedi exekútorovi, a či bolo nutné preskočiť poradie na prikázaní inej pohľadávky pri preplatku dane.

Č. spisu: _Ex 88/2011
Dobrý deň. vo veci exekúcie Ex 88/2011 Vám ako zamestnávateľovi povinného Jiži Fara bol doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním inej peňažnej pohľadávky. Predmetný exekučný protokol nepojednáva o zrážkach zo mzdy, ale o prikázaní inej peňažnej pohľadávky, t.j. v prípade, ak povinný požiadal Vás ako zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a povinnému vznikol daňový preplatok, ste povinný ho v súlade s vydaným príkazom na začatie exekúcie zadržať v plnej výške v prospech účtu súdneho exekútora. Nakoľko do dnešného dňa od Vás neevidujeme žiadnu odpoveď, žiadam Vás o oznámenie, či a v akej výške povinnému vznikol daňový preplatok pri ročnom zúčtovaní dane.

Odpoveď:

Zrážkami zo mzdy a z iných príjmov možno exekúciu vykonať v prípade, že povinný je fyzickou osobou. Exekúcia postihuje mzdu povinného alebo iný príjem tak, že platiteľ mzdy alebo iného príjmu vyplatí mzdu alebo iný príjem oprávnenému namiesto povinného. Zrážky zo mzdy alebo z iných príjmov je každý platiteľ mzdy alebo iných príjmov (ďalej len „platiteľ“) povinný vykonávať od okamihu, kedy mu bol doručený „Príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy“ alebo „Príkaz na začatie exekúcie zrážkami z iných príjmov“ a tieto nevyplácal povinnému. Povinný stráca dňom, keď sa platiteľovi doručí príkaz na začatie exekúcie, právo na ich vyplatenie. Výplatu vykonaných zrážok na účet súdneho exekútora platiteľ urobí až po doručení „Exekučného príkazu na vykonanie zrážok zo mzdy alebo „Exekučného príkazu na vykonanie zrážok z iných príjmov“, nakoľko sa čaká na uplynutie zákonných lehôt pre podanie námietok povinného.

Pokiaľ ide o preplatky na dani, správne by mal exekútor postupovať tým spôsobom, že ak sa dozvie o existencii preplatku na dani, mal by v zmysle § 93 ods. 1 písm. b) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v platnom znení (ďalej len ako „Exekučný poriadok“) vykonať exekúciu prikázaním iných peňažných pohľadávok a príkaz doručiť finančnej správe, keďže povinným je z tohto pohľadu štát. V každom prípade platí, že pokiaľ je vydaný len príkaz na vykonanie zrážok zo mzdy alebo z iných príjmov, tak na tento príkaz sa nevzťahujú preplatky na dani, ktoré nie sú ani mzdou ani iným príjmom v zmysle exekučného poriadku. Nepoznám obsah exekučného príkazu, takže konkrétne nie je možné sa vyjadriť. Ak preplatok na dani príde na účet povinného a v rámci výkonu exekúcie postihol/zablokoval exekútor aj účet, tak môže tento príjem postihnúť. Zráža sa samozrejme exekúcia prvá v poradí.

Záver:
Vzhľadom na vyššie uvedené pokiaľ sa súdny exekútor dozvie o existencii preplatku na dani, mal by vykonať exekúciu prikázaním iných peňažných pohľadávok a príkaz doručiť finančnej správe, keďže povinným je z tohto pohľadu štát. V každom prípade platí, že pokiaľ je vydaný len príkaz na vykonanie zrážok zo mzdy a z iných príjmov, tak na tento príkaz sa nevzťahujú preplatky na dani, ktoré nie sú ani mzdou ani iným príjmom v zmysle exekučného poriadku. Ak preplatok na dani príde na účet povinného a v rámci výkonu exekúcie postihol/zablokoval exekútor aj účet, tak môže tento príjem postihnúť. Zráža sa samozrejme exekúcia prvá v poradí.

Poistenie zodpovednosti za škodu

povinne_poistenieOtázka čitateľa:

Mám uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na moje osobné motorové vozidlo. Výška poistného sa mi zdá privysoká. Ako mám dosiahnuť jej zníženie? Stačí ak nasledujúce poistné nezaplatím a nájdem si lacnejšiu poisťovňu?

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou  motorového vozidla

alebo skrátene poistenie zodpovednosti je poistenie, ktoré je povinný mať uzatvorené každý, kto podľa zákona o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zodpovedá za škodu spôsobenú jeho prevádzkou.

Zväčša je to vlastník, či užívateľ motorového vozidla. Povinné zmluvné poistenie musí byť uzatvorené na každé motorové vozidlo, ktoré je zaradené do evidencie motorových vozidiel a je súčasťou premávky na pozemných komunikáciách. Účelom poistného z poistenia zodpovednosti, je najmä úhrada preukázaných nárokov poškodeného  na náhradu škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, ušlého zisku a pod.. Z poistného môžu byť dokonca hradené aj náklady na advokáta spojené s uplatnením si práv pri náhrade škody.

Ako sa počíta poistné?

Pri výpočte poistného vychádzajú poisťovne z viacerých kritérií, ako napr. výkon  motorového vozidla, jeho hmotnosť, vek vlastníka (držiteľa) motorového vozidla a pod. Len pre zaujímavosť možno uviesť, že v niektorých štátoch EÚ (Nemecko, Taliansko) sa výška poistného odvíja aj od  farby motorového vozidla.

Výšku poistného možno ovplyvniť najmä výberom vhodnej poisťovne. Každá poisťovňa sa zameriava na určitú skupinu obyvateľstva, pre ktorú vytvára atraktívne podmienky poistenia. V prípade, že sa Vám výška poistného zdá neprimerane vysoká alebo máte možnosť uzavrieť poistnú zmluvu na nižšie poistné, je potrebné pôvodnú zmluvu o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla vypovedať. Výpoveď musí byť podaná najneskôr šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Týmto spôsobom poistné zanikne uplynutím doby poistenia a poistník (ten, kto je poistený) môže uzavrieť novú poistnú zmluvu s inou alebo pôvodnou poisťovňou.

Poistenie zodpovednosti môže zaniknúť aj z dôvodu neplatenia poistného počas poistného obdobia, poistník však v tomto prípade nie je oprávnený uzavrieť poistenie zodpovednosti s iným poisťovateľom. Zákon teda neumožňuje prestať platiť poistné, ak ste sa k jeho úhrade predtým zaviazali.

Poistenie zodpovednosti zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti. To znamená, že ak po doručení poštovej poukážky alebo výzvy na úhradu poistného za ďalšie obdobie k úhrade počas jedného mesiaca po splatnosti nedôjde, práva a povinnosti z pôvodného poistenia zodpovednosti zanikajú. Poistenie zodpovednosti potom možno uzavrieť znovu. Pri poistení zodpovednosti, podobne ako pri iných odvetviach nášho hospodárstva platí trhový princíp ponuky a dopytu. Ak sa Vám teda výška poistného zdá privysoká, vždy je možnosť rokovať s poisťovateľom, či už pôvodným alebo novým o podmienkach pre Vás prijateľnejších.

Právne centrum s.r.o.
JUDr. Katarína BystrickáViac informácií:
Opýtajte sa

Franchising

Začať podnikať možno aj „na zelenej lúke“. Nemusíte mať dokonca ani skúsenosť z biznisu, ani známosti, potrebujete však istý kapitál na štart. To, čo sa ešte od vás žiada, je vôľa prispôsobiť sa a naučiť sa novým veciam a v neposlednom rade aj dokázať si zadovážiť vhodnú miestnosť na podnikanie, či už ste jej majiteľom alebo nájomcom. Aj takto – v kocke – môže vyzerať vstup do franchisingu, ľudovo nazývaného aj „franšíza“, z pohľadu toho, kto franchising prijíma.

Najčastejšie otázky ohľadom franchisingu

Otázka:

Keď sa podnikateľ rozhodne uzavrieť franchisingovú zmluvu, teda sa začlení do určitej existujúcej franchisingovej siete služieb/výrobkov/značky, aké hlavné body by mala obsahovať táto zmluva? (poskytnutie mena, technologického zariadenia, licencie….) Bývajú súčasťou zmluvy napr. pokuty či nejaké sankcie?

Odpoveď:

Franchisingová zmluva ako typ zmluvy (obchodno-právny záväzok) nie je osobitne upravená v Obchodnom zákonníku. Ide o tzv. nepomenovanú (hybridnú) zmluvu, ktorá obsahuje prvky viacerých zmlúv. Franchisingová zmluva by mala obsahovať najmä tieto hlavné body:

● Preambula: definuje sa v nej základný cieľ a podmienky spolupráce medzi poskytovateľom franchisingu (ďalej len ako „poskytovateľ“) a prijímateľom franchisingu (ďalej len ako „prijímateľ“)

● Predmet zmluvy:

– licenčné právo – prijímateľ získava právo počas trvania zmluvy prevádzkovať napr. predajňu, zriadenú podľa charakteristických znakov v zmysle požiadaviek poskytovateľa, s možnosťou využívať centrálne služby poskytovateľa, okrem toho ochrannú známku, know-how a iné v zmluve uvedené práva

– predajný program – licenčné právo sa viaže na systém nákupu, marketingu, skladovania a logistiky poskytovateľa

● Podnikanie prijímateľa:

– systémové riadenie poskytovateľa (koncepcia riadenia podniku), práva a povinnosti zmluvných strán, zmluvné teritórium príp. územná exkluzivita prijímateľa

– ochranná známka, logo, korporátny dizajn a identita

– povinnosť mlčanlivosti a zákaz konkurenčných aktivít prijímateľa

● Program predaja: prezentácia a koncepcia reklamy, program služieb, odber výrobkov, predajné ceny, odbytová viazanosť, predajné a dodacie podmienky, plánovanie predaja, reklama a podpora odbytu prijímateľa

● Franchisingový poplatok, príspevok na centrálnu reklamu značky a odmenu prijímateľa:

– pri uzavretí zmluvy sa za poskytnutie práv franchisingu zvyčajne platí paušálny franchisingový poplatok, počas trvania zmluvy sa platí bežný franchisingový poplatok (spravidla s mesačnou periodicitou)

– zmluvné strany môžu dojednať minimálne objednávky prijímateľa

– ak prijímateľ plní plán predaja, mal by mať nárok na odmenu z celkového obratu produkcie dosiahnutej jeho činnosťou (v %)

● Prekážky v prevádzke podniku, poistenie podnikateľského rizika, úmrtie / zánik prijímateľa a právne nástupníctvo

● Trvanie zmluvy, výpoveď, vzdanie sa franchise licencie, následky ukončenia zmluvy (povinnosti prijímateľa po ukončení zmluvy)

● Spoločné a záverečné ustanovenia

Pokuty a sankcie je vhodné v zmluve uviesť pre nesplnenie / porušenie / opomenutie povinnosti, zmluvné strany ich nemusia v konečnom dôsledku uplatniť, pôsobia však v rámci obchodnej spolupráce „preventívne“ v záujme riadneho a včasného plnenia si povinností zmluvných strán.

Otázka:

Ako je právne pokrytá zmluva o franchisingu, v čom je prijímateľ franchisingu chránený, čím je zaviazaný priamo zákonom a naopak, čo je na ňom, aby nezabudol vložiť do zmluvy? Dokáže takú zmluvu „obhospodariť“ sám priemerne znalý podnikateľ, alebo je lepšie, ak sa obráti v tomto na právnika?

Odpoveď:

Ako som uviedla vyššie, zmluva nie je výslovne upravená v Obchodnom zákonníku ani v inom osobitnom zákone. Prijímateľ franchisingu by nemal opomenúť najmä úpravu týchto zmluvných podmienok:

Ochrana zmluvného teritória – poskytovateľ by na zmluvne dohodnuté teritórium nemal dosadiť žiadneho iného prijímateľa, pokiaľ prijímateľ toto teritórium svojou aktivitou plne pokrýva. Táto podmienka má vplyv na obrat a hospodársky výsledok prijímateľa a v konečnom dôsledku aj na jeho odmenu z obratu.

Prezentácia a reklama – poskytovateľ má prijímateľovi poskytnúť plný sortiment tovaru, koncepciu reklamy a prezentácie, reklamné predmety, zaškoliť zamestnancov a pod., poskytnutie ochrannej známky, loga, know-how, korporátneho dizajnu a identity.

Možnosti ukončenia zmluvy, vzdanie sa franchise licencie, zmluvné pokuty v prípade neposkytnutia podpory poskytovateľa a zásobovania a pod.

 

Franchisingová zmluva je zložitá zmluva, spolupráca podnikateľov má v každom jednotlivom prípade svoje osobitosti, jednoznačne odporúčam podnikateľom obrátiť sa s požiadavkou na jej vypracovanie na advokáta, resp. právnika.

 

Otázka:

Čo môže byť pre podnikateľa najproblematickejšie, ak zabudne niečo  zaniesť do zmluvy?

Odpoveď:

Problematické môže byť pre podnikateľa najmä opomenutie (resp. nedôsledné zakotvenie) úpravy zmluvných podmienok uvedených v odpovedi na otázku č. 2. Rovnako môže priniesť v praxi problémy, ak si zmluvné strany nedefinujú minimálny objem predaja, podmienky ukončenia spolupráce (spôsoby a dôvody), podporu poskytovateľa v oblasti marketingu, reklamy a prezentácie, vybavenie predajne a pod.

Otázka:

Čím musí disponovať podnikateľ, ak sa chce pustiť do franchisingového podnikania?

Odpoveď:

Podnikateľ by mal disponovať vlastnými obchodnými priestormi, to neplatí v prípade, že mu tieto priestory poskytne franchisingový poskytovateľ. Rovnako by mal mať živnostenské oprávnenie (maloobchod a veľkoobchod, sprostredkovateľská činnosť a pod.). Upozorňujem na skutočnosť, že podnikateľ by si mal vopred dôsledne zvážiť trhový potenciál miesta, kde by chcel otvoriť franchisingovú predajňu, konkurenciu v danom segmente (napr. či už v danom meste nie je dosť predajní s rovnakým sortimentom), kúpnu silu spotrebiteľov v danom meste, obľúbenosť značky tovaru u spotrebiteľov, podmienky ponúknuté mu poskytovateľom a pod.

 

Otázka:

Ako je chránený naopak poskytovateľ franchisingu, ktorý dáva k dispozícii licenciu, technológiu, meno…, aby mu to iný neschopný podnikateľ „nepokazil“?

 

Odpoveď:

Poskytovateľ by mal prijímateľa zmluvou zaviazať na dodržiavanie jeho smerníc a interných predpisov, dojednať zmluvné pokuty pre porušenie práv k ochrannej známke, logu, korporátnej identite, iných priemyselných práv poskytovateľa, dojednať povinnosť mlčanlivosti prijímateľa a sankciu (zmluvnú pokutu) za jej porušenie, zakázať konkurenčné aktivity prijímateľa, dojednať predajné ceny (prijímateľ by ich mal určovať v rozmedzí určenom poskytovateľom) a odbytovú viazanosť prijímateľa, ktoré musí prijímateľ dodržiavať, presné platobné podmienky, dojednať minimálny objem predaja pre prijímateľa a možnosť poskytovateľa odstúpiť od zmluvy pre prípad jeho nedosiahnutia, rozpočet pre reklamu a iné marketingové aktivity, spôsoby a dôvody ukončenia zmluvy ochrana obchodného tajomstva poskytovateľa, povinnosti prijímateľa po ukončení zmluvy (zákaz používať know-how) a pod.
Franchising_1.pdf