Novela obchodného zákonníka

Home/Obchodné právo/Novela obchodného zákonníka

Novela obchodného zákonníka – zákon č. 487/2009 Z.z.

novelaOZOtázka čitateľa: V rádiu som zachytil informáciu, že bola prijatá novela Obchodného zákonníka. Nakoľko som spoločníkom a konateľom viacerých s.r.o. a akcionárom a.s., zaujíma ma, či sa zmeny dotkli aj obchodných spoločností. Mohli by ste prosím uviesť, čoho sa predmetná novela týka a od kedy platí?

Odpoveď: Dňa 28.10.2009 schválila NR SR vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len ako „Obchodný zákonník“). Zákon bol vydaný v Zbierke zákonov dňa 28.11.2009 pod č. 487/2009, v čiastke č. 171/2009 a nadobudol účinnosť dňa 1.12.2009.Zákon odstraňuje niektoré aplikačné nedostatky a nekonzistentnú úpravu niektorých osobitných právnych predpisov s úpravou Obchodného zákonníka a najmä implementuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11.7.2007 o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu (U. v. EÚ L 184/17, 14.7.2007) (v ďalšom texte len ako „smernica“).

Najpodstatnejšie zmeny, ktoré zákon priniesol:

  • upravil nový spôsob uverejňovania oznámenia o konaní valného zhromaždenia a výsledkov hlasovania na VZ (na internetovej stránke spoločnosti) a základné požiadavky na umožnenie účasti a hlasovania akcionárov na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov (využitie zaručeného elektronického podpisu s časovou pečiatkou)
  • zaviedol novú možnosť hlasovania akcionárov, a to ešte pred konaním valného zhromaždenia prostredníctvom zasielania hlasovacích lístkov poštovými službami (tzv. korešpondenčné hlasovanie)
  • zaviedol niekoľko odchýlok od súčasnej všeobecnej úpravy účasti na valnom zhromaždení v zastúpení na základe písomného splnomocnenia a osobitné ustanovenia k valnému zhromaždeniu verejnej akciovej spoločnosti
  • odstránil existujúce prekážky v cezhraničnom investovaní, najmä tie, ktoré sa spájajú s cezhraničným uplatňovaním práv akcionárov

Zákon zmenil a doplnil aj ďalšie právne predpisy: Občiansky súdny poriadok, zákon o cenných papieroch a investičných službách, zákon o burze cenných papierov, zákon o obchodnom registri a zákon o európskej spoločnosti.

Podľa prechodných ustanovení zákona sa na priebeh valného zhromaždenia, ktoré bolo zvolané pred 1.12.2009 a na práva a povinnosti akcionára verejnej akciovej spoločnosti, predstavenstva verejnej akciovej spoločnosti a dozornej rady verejnej akciovej spoločnosti pri konaní valného zhromaždenia, ktoré bolo zvolané pred 1.12.2009, použijú ustanovenia predpisov účinných do 30.11.2009. Verejná akciová spoločnosť je povinná prispôsobiť svoje stanovy úprave tohto zákona najneskôr do 1.5.2010.

Právne centrum s.r.o.
JUDr. Katarína Bystrická Kubovčáková – konateľ

Zdroje:
text zákona č. 487/2009 Z.z.
dôvodová správa (všeobecná časť) k návrhu zákona

Viac informácií:
Nové pravidlá v registracii DPH
Obchodné meno
Úroky z omeškania
Zmeny v živnostenskom podnikaní
Opýtajte sa