Novela katastrálneho zákona

Home/Pozemkové právo/Novela katastrálneho zákona

bystrOtázka čitateľa:

V médiách som zachytil, že od septembra má byť konanie vo veci katastra lacnejšie a rýchlejšie. Mohli by ste uviesť, o aké zmeny ide?

Odpoveď:

Dňa 1. septembra 2009 nadobudne účinnosť zákon č. 304/2009 Z.z. zo dňa 24. júna 2009, ktorý novelizoval aj katastrálny zákon č. 162/1995 Z.z. (KZ) v platnom znení.

Cieľ novely

Cieľom novely je vytvoriť možnosť vybrať si bezpečný, jednoduchý, rýchly prevod nehnuteľnosti cez poisteného právnika, vrátane elektronického podania pri zachovaní vkladového systému cez existujúce katastrálne úrady. Novela ponúka návratnosť finančných prostriedkov cez inštitút náhrady škody, ak k pochybeniu došlo práve zo strany notára alebo advokáta. Ministerstvo spravodlivosti SR sleduje novelou budovanie vkladového systému tak, aby predstavoval účinnejší filter vadných zmlúv.

Možnosť elektronickej komunikácie otvára cestu na efektívny proces zavŕšenia vecno-právnych účinkov zmlúv. Notári aj advokáti sú vybavení zaručeným elektronickým podpisom a prevody nehnuteľností možno po schválení elektronizácie očakávať aj na počkanie.

Novela KZ zavádza elektronickú formu katastrálneho konania. To podstatne urýchľuje operáciu prijatia návrhu na vklad a zápisu vkladu práva do listu vlastníctva, eliminuje možnú chybovosť pri zápise údajov. Z dôvodu zjednodušenia podania návrhu na vklad sa upravujú jeho náležitosti. Vypúšťa sa povinnosť právnických osôb predkladať výpis z obchodného registra.

Novela KZ sa nedotýka autoritatívneho zásahu správy katastra vo vzťahu k vadnej zmluve. Určitým odbremenením je stav, keď je zmluva spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom. V týchto prípadoch je notár/advokát zodpovedný za posudzovanie civilistických prvkov súkromnoprávnej povahy. Novela reaguje na najväčšie nečestnosti pri prevodoch nehnuteľností spôsobované podvodmi pri plnomocenstvách na uzavretie zmluvy. Poisteným právnikom, registrovaným v komorovom systéme, prináleží posudzovať súkromnoprávne inštitúty (zmluva, omyl, tieseň, dobré mravy, interpretačné pravidlo, odstúpenie od zmluvy, absolútna a relatívna neplatnosť atď.). Je tu preto možné skrátenie lehoty na povolenie vkladu na 20 dní.

Cieľom novely je dosiahnuť komplexnú ochranu účastníkov prevodu v prípade notárskej zápisnice alebo autorizácie advokátom, nakoľko prax potvrdzuje, že podvody nesúvisia len so zneužívaním osoby prevodcu ale aj osoby nadobúdateľa. Rozvoj elektronickej komunikácie verejnej správy s občanmi zákonodarca podnietil poplatkovými úľavami: napr. správny poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky bude v sume 33 € namiesto 66 €, pri zrýchlenom vklade do 15 dní podanom elektronicky v sume 130 € namiesto 265,50 €. Správny orgán vyberie poplatok znížený o 15 €, ak účastník konania o vklade podal oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva.

Judr. Juraj Bystrický
Právne centrum, s.r.o.Viac informácií:
Daňové priznanie pre právnické osoby (publikovaný článok)
Opýtajte sa