Daňové priznanie pre právnické osoby

Home/Obchodné právo/Daňové priznanie pre právnické osoby

do_poOtázka čitateľa:
Aké sú zmeny v registračnej povinnosti
daňovníka pri prenájme nehnuteľností v roku 2010?

Publikované v: GoodWill, marec 2010

Odpoveď:
Príjem z prenájmu nehnuteľností sa postupom času stal výrazným zdrojom príjmov občanov, čím na druhej strane vzrástol aj počet povinností prenajímateľov voči štátu, resp. daňovému úradu.

Prvá výrazná zmena, týkajúca sa prenájmu nehnuteľností a povinností z toho vyplývajúcich, nastala v roku 2007, keď novelou zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov (ďalej len ako „zákon o správe daní a poplatkov“), účinnou od 01.09.2007, bola zavedená registračná a oznamovacia povinnosť prenajímateľov nehnuteľností. S účinnosťou od 01.10.2007 boli ďalšou novelou uvedeného zákona z pojmu nehnuteľností vylúčené pozemky, čím prenájom nehnuteľností bol presnejšie špecifikovaný ako prenájom bytov a nebytových priestorov, alebo nehnuteľností okrem pozemkov.

Podľa právnej úpravy účinnej od 01.01.2010 má registračnú, resp oznamovaciu povinnosť každý, kto na území SR prenajíma „byt alebo nebytový priestor alebo ich časti, alebo nehnuteľnosť alebo jej časť okrem pozemku“.

Podľa časového sledu jednotlivých zmien vo vývoji právnej úpravy prenájmu nehnuteľností z pohľadu povinností daňovníka možno vidieť postupné sprísnenie povinností voči daňovému úradu a presné konkretizovanie predmetu nájmu.

Podľa súčasnej právnej úpravy má prenajímateľ bytu, nebytového priestoru alebo ich časti nasledovné povinnosti voči daňovému úradu:

  1. ak fyzická osoba už je registrovaná na daňovom úrade a začne v roku 2010 prenajímať hoci aj jednu izbu v byte, nemusí sa registrovať nanovo, ale stačí ak oznámi túto skutočnosť daňovému úradu do 30 dní od mesiaca, v ktorom začala prenajímať. (Rozhodujúci je okamih začatia nájmu, nie skutočného poberania nájomného.)
  2. ak fyzická osoba, ktorá je registrovaná na daňovom úrade, nehnuteľnosť alebo jej časť už prenajímala pred 01.01.2010, je povinná túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu do 28. februára 2010.
  3. ak fyzická osoba nie je daňovom úrade registrovaná (tzn. nepodnikateľ) a začne v roku 2010 prenajímať nehnuteľnosť alebo jej časť, je povinná sa do 30 dní, od mesiaca, v ktorom začala prenajímať, registrovať na daňovom úrade.
  4. ak fyzická osoba, zatiaľ na daňovom úrade neregistrovaná, už prenajímala nehnuteľnosť alebo jej časť pred 01.01.2010, je povinná sa registrovať na daňovom úrade do 28. februára 2010.

Miestna príslušnosť daňového úradu sa spravuje trvalým pobytom prenajímateľa bez ohľadu na miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. To znamená, že aj máte trvalý pobyt nahlásený v obci Bratislava a prenajímate byt v Žiline, registrovať sa budete na príslušnom daňovom úrade v Bratislave.

Ak začnete prenajímať ďalšiu nehnuteľnosť, nie je potrebné, aby ste sa na daňovom úrade registrovali opätovne, dokonca nemusíte túto skutočnosť daňovému úradu ani oznamovať.
Ak prenajímate nehnuteľnosť len príležitostne, registračná povinnosť sa na vás nevzťahuje z dôvodu prenájmu nehnuteľností, ale z dôvodu získania príjmu z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, pretože poskytovanie ubytovania sa považuje za živnosť .

Na záver by som odporúčala všetkým fyzickým osobám, ktoré sa rozhodli prenajať hoci aj jednu izbu v byte alebo dome, splniť si svoju registračnú, resp. oznamovaciu povinnosť, pretože v opačnom prípade Vám správca dane môže uložiť pokutu v sume od 66,38 eura do 3 319,39 eura.

Právne centrum s.r.o.
JUDr. Katarína Bystrická – konateľ

Viac informácií:
Opýtajte sa