Cenník

Home/Cenník

Ceny za právne služby

Ak chcete vedieť cenu za právne služby, napíšte nám Váš problém a my Vám vieme odhadnúť výšku odmeny, resp. dohodnúť paušálnu sumu za právne poradenstvo a zastupovanie.

Odmeny advokátov v zásade upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb č. 655/2004 Z. z.
Odmena advokáta sa určuje najčastejšie na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom ako zmluvná odmena. Ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia vyhlášky o tarifnej odmene.

Zmluvná odmena sa môže určiť nasledovne:

a) hodinová odmena – tento druh odmeny sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby,
b) paušálna odmena – môže sa dohodnúť ako odmena za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí, príp. za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,
c) podielová odmena – môže sa dohodnúť vo forme peňažného podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom, alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci,
d) tarifná odmena – dohodnutá inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.
Spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť kombinované.

Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal.

Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Ide najmä o súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy. Rovnako má advokát nárok na náhradu za stratu času, napríklad za čas strávený cestou do miesta úkonu právnej služby a späť.

Tel.: 02/5262 5177, Mýtna 42, 811 05 Bratislava

info@pravnecentrum.sk