Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Home/Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Po právoplatnosti rozvodového konania vzniká potreba upraviť majetkové pomery bývalých manželov. Majetok manželov tvoril tzv. bezpodielové spoluvlastníctvo za predpokladu, že nebolo počas trvania manželstva zrušené.

Do masy BSM patrí všetko, čo manželia nadobudli počas trvania manželstva, napr. nehnuteľnosti, hnuteľné veci, majetkové práva, obchodné podiely, akcie, cenné papiere a pod. Z masy BSM sú vylúčené veci, ktoré jeden z manželov nadobudol počas trvania manželstva dedením alebo darovaním.

S vyporiadaním BSM máme bohaté skúsenosti. Spôsob vyporiadania je buď dohodou, alebo súdnym rozhodnutím, pričom vzhľadom na výšku súdneho poplatku, ktorý je 3% z čistej hodnoty BSM odporúčame uzatvoriť dohodu.

Vyporiadanie BSM býva pre účastníkov najmä emocionálne náročná zaležitosť, preto odporúčame zastúpenie advokátom, ktorý vie výrazne pomôcť pri navrhovaní riešení a spísaní právne platnej a účinnej dohody, resp. v prípade vyporiadania súdom zastupovať zaújmy svojho klienta.

Tel.: 02/5262 5177, Mýtna 42, 811 05 Bratislava

info@pravnecentrum.sk